ORDYNACJA WYBORCZA W SP NR 1 W STRYKOWIE

§ 1

Organ wybieralny Samorządu Uczniowskiego to: Rada Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organu Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 2

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do końca września.

§ 3

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły.

§ 4

1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły

 

§ 5

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.

2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.

3. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien nastąpić min. 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów.

 

§ 6

1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:

a. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 3 tygodnie przed terminem wyborów

b. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

c. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,

d. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,

e. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej

f. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,

g. przeprowadzenie wyborów,

h. obliczenie głosów,

i. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,

j. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

2. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

 

§ 7

Zasady zgłaszania kandydatur na członka Rady Samorządu Uczniowskiego są następujące:

1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego składa min. 30 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły, z min. 4 różnych klas.

2. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.

3. Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – nie później niż 10 dni przed wyborami.

4. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku.

5. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą.

6. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów.

 

§ 8

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.

2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

 

§ 9

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie w czasie od 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji do końca drugiej długiej przerwy tzw. obiadowej w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych.

2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym miejscu - wydzielona część korytarza – lokalu wyborczym.

3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.

4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami.

5. Uczniowska Komisja Wyborcza

przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów i uczennic szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis.

6. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.

7. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego umieszczone są w kolejności wylosowanej przez kandydatów.

8. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście wyborców oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

9. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie maksymalnie 2 znaków X w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego.

10. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż przy dwóch nazwiskach na kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”, a także gdy dopisano do karty nazwiska osoby nie będącej kandydatem .

 

§ 10

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.

2. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.

4. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:,

5. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

 

§ 11

1. Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje 50% kandydatów z największą liczbą głosów. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego, a kolejna osoba zastępcą.

 

§ 12

1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wyborów w następnym roku szkolnym.

Jeżeli przewodniczący SU jest z klasy programowo najwyższej w nowym roku szkolnym jego reprezentacyjne zadania przejmuje jeden z członków SU z klasy programowo niższej.

§ 13

1. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. ukończenia nauki w szkole.

 

2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

b. w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Rada Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony