Ceremoniał szkolny opracowano w oparciu o wstęp do Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w którym czytamy:
„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwość i i wolności”.
Artykuł 4 ustawy mówi:
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną o obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.
Ceremoniał szkolny jest traktowany jako działanie zespołowe stwarzające specyficzny klimat, w którym rodzą się silne powiązania między członkami społeczności szkolnej, w wyniku podejmowania wspólnych zadań, ścisłego współdziałania i dążenia do realizacji celówi zadań wychowawczych. Jednoczy on społeczność szkolną i umacnia więzi między uczniami, kształtuje tradycję lokalną, patriotyzm, i świadomą dyscyplinę opartą na konieczności przestrzegania pewnych rygorów narzuconych sobie samemu oraz podporządkowanie sięokreślonym normom etycznym i prawnym jako czynnikom warunkującym prawidłowe funkcjonowanie człowieka w społeczności.
Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących
w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy naszej szkoły. Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość obowiązujących ogólnie norm i zasad oraz kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli.

SYMBOLE SZKOŁY
Szkoła Podstawowa posiada:
- imię
- logo szkoły,
- sztandar,
- pieśń szkoły.
1. Patron szkoły:
Patronem szkoły jest Władysław Jagiełło

2. Logo szkoły.
Logo szkoły przedstawia Władysława Jagiełłę. Logo powstało w wyniku konkursu szkolnego.
3. Sztandar szkoły.
Szkoła od 1996roku posiada sztandar szkoły.
2. Prawa strona sztandaru jest w barwach biało-czerwonych z naniesionym godłem państwowym.
Na lewej stronie, na niebieskim tle widnieje popiersie Władysława Jagiełły i imieniem szkoły.
Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy, wybierany
spośród
najlepszych uczniów najstarszych klas.
Poczet sztandarowy stanowią :
a. chorąży pocztu- uczeń
b. asysta – uczennica
c. asysta – uczennica
Poczet sztandarowy występuje w biało-granatowych strojach galowych, białych rękawiczkach oraz szarfach w barwach narodowych, przewieszonych przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza.
6. Uroczystego przekazania sztandaru dokonuje się podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego przez uczniów klas ósmych.
Sztandar szkoły wyprowadzany jest na uroczysto
ści:
- inauguracja roku szkolnego,
- ślubowanie uczniów klas pierwszych,
- ślubowanie absolwentów szkoły,
- uroczyste zakończenie r
oku szkolnego.
- inne uroczystości okolicznościowe
Sztandar przechowywany jest w gablocie w holu szkoły
Pieśń szkoły.
1. Szkoła posiada własną pieśń.
2. Pieśń szkoły jest grana i śpiewana podczas wszystkich uroczystości szkolnych.
3. W trakcie grania i śpiewania pieśni szkoły wszyscy przyjmują postawę zasadniczą.

Pieśń Szkoły

Każdego ranka wita nas
Strzelista, lśniąca wieża szkoły.
Gdy po wiedzę pośpieszyć czas
I zdobywać ją bez mozołu.


Ref.: O czym szumiały cicho knieje,
Gdy król Jagiełło – patron szkoły
Wzbogacał nam ojczyzny dzieje,
Bijąc Krzyżaków – godzien chwały.


Uczymy się od niego męstwa,
Jest przecież dobrym przykładem,
Jak odnieść nad sobą zwycięstwo
I jak stać się prawym Polakiem.


Ref.: O czym szumiały ……………….


Poeci uczą nas marzeń,
Co dają nam siły działaniom
W tworzeniu nowej historii zdarzeń
I odwagi chlubnym planom.


Ref.: O czym szumiały ……………….

CEREMONIAŁ SZKOLNY

1. W skład najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny wchodzą:
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
- ślubowanie klas pierwszych,
- uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły,
- zakończenie roku szkolnego,
- obchody Świąt Narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających
z kalendarza.
Każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem.
a. Ur
oczystość odbywa się w miejscu wyznaczonym odpowiednio wcześniej przez dyrektora szkoły.
b. Uczniowie występują w odświętnych strojach galowych.
c. Uroczystość składa się z:
- wprowadzenia sztandaru,
- odśpiewania hymnu państwowego,
- okolicznościowych przemówień,
- odśpiewania pieśni szkoły

- wyprowadzenia sztandaru,
- spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.
Każdego roku do społeczno
ści szkolnej uroczyście przyjmowani są uczniowie klas pierwszych.
a. Uroczysto
ść ma miejsce w sali i jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski.
b. Uczniowie występują w strojach galowych..
c. Podczas wyżej wymienionej uroczystości występują następujące elementy symboliki
szkolnej :
- ślubowanie na sztandar szkoły,
- symboliczne pasowanie na ucznia przez dyrektora szkoły.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się każdego roku szkolnego na zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych.
a. Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.
b. Uczniowie występują w strojach galowych.
c. Uroczystość składa się z :
części oficjalnej:
- wprowadzenie sztandaru,
- odśpiewanie hymnu państwowego,
- ślubowanie
uczniów klas szóstych,
- uroczyste przekazanie sztandaru,
- okolicznościowe przemówienia,
- wręczenie przez dyrektora szkoły nagród i dyplomów najlepszym absolwentom

- wręczenie przez dyrektora szkoły, nauczycieli uczących najlepszym absolwentom, zwycięzcom, laureatom olimpiad i rożnego rodzaju konkursów nagród książkowych i rzeczowych,
-
części artystycznej:
- przygotowanej przez uczniów klas młodszych i odchodzących absolwentów części końcowej:
- odśpiewanie pieśni szkoły,
- wyprowadzenie sztandaru.

Właściwa postawa ucznia podczas uroczystości szkolnych powinna wyrażać się przez:
- szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumiemy: godło, flagę hymn narodowy,
- szacunek dla symboli szkolnych,
- odświętny strój uczniowski.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony